Zpívejme Hospodinu

Texty

Abecední seznam, rejstřík autorů,
tématický seznam

celý zpěvník v JPG po stránkách (91 MB)

ve formátu:
0-200 201-400
001 – Vzdávej čest Tvůrci
002 – Svatý, svatý, svatý
003 – Tebe, Boha, chválíme
004 – Buď Pánu čest strana 1
004 – Buď Pánu čest strana 2
005 – Bůh je mezi námi
006 – Jen Bohu děkujme
007 – Chvalte Pána
008 – On je slávy Král
009 – Chci tobě, Bože, vzdávat chválu
010 – Ze srdce hloubi
011 – Vzdávejte chválu
012 – Ty, Bože náš strana 1
012 – Ty, Bože náš strana 2
013 – Čest, chvála ti, Bože strana 1
013 – Čest, chvála ti, Bože strana 2
014 – Chvalte Stvořitele svého
015 – Buď oslaven Pán
016 – Buď Bohu vzdána čest
017 – Sláva
018 – Ó Bože náš
019 – Buď Bohu dík vzdán
020 – Haleluja, nebes Králi
021 – Kdož jste Boží bojovníci
022 – Jsi moudrý a všemocný
023 – Znějte zvony
024 – Bůh je má píseň strana 1
024 – Bůh je má píseň strana 2
025 – Pán Ježíš, Přítel můj
026 – Náš Bůh má v nebi sídlo
027 – Náš Stvořitel strana 1
027 – Náš Stvořitel strana 2
028 – Veliká sláva září nám
029 – Když tvoji moc já, Pane, zřím
030 – Můj Tvůrce, Pane můj
031 – Vše stvořil Otec můj
032 – Chceme, Bože, vzdát ti dík
033 – Hle, nebe vzdává Bohu čest strana 1
033 – Hle, nebe vzdává Bohu čest strana 2
034 – Věrný a stálý jsi strana 1
034 – Věrný a stálý jsi strana 2
035 – Milost Boží plyne
036 – Přijď, Bože, Otče náš
037 – Dnes díků zpěv zní strana 1
037 – Dnes díků zpěv zní strana 2
038 – Před láskou tvou strana 1
038 – Před láskou tvou strana 2
039 – Pojď, chceme zpívat s radostí strana 1
039 – Pojď, chceme zpívat s radostí strana 2
040 – Slavme Pána s radostí
041 – Chci vždy Boha oslavovat strana 1
041 – Chci vždy Boha oslavovat strana 2
042 – Milost, láska tvoje, Pane
043 – Jak vzácná milost
044 – Jdi, všemu lidu hlásej
045 – Slyšte zpívat strana 1
045 – Slyšte zpívat strana 2
046 – Sláva Bohu
047 – Již pojďme vzdát chválu strana 1
047 – Již pojďme vzdát chválu strana 2
048 – Ježíš, to jméno znám
049 – Ty lásko vzácná
050 – Více než svět je Pán Ježíš
051 – Aj lékař náš
052 – Pojď do srdce mého
053 – Ó hlavo plná trýzně
054 – Tam na Golgoty výšinách
055 – Na Golgotu za mne šel strana 1
055 – Na Golgotu za mne šel strana 2
056 – Je noc a nikde žádná zář
057 – Sláva Tobě, Spasiteli
058 – Vjeď, Pane náš
059 – Byl jsi tam
060 – Pohleď, jen pohleď
061 – Pojďme zpívat s radostí
062 – Jak Vítěz
063 – Haleluja, chvalme Pána strana 1
063 – Haleluja, chvalme Pána strana 2
064 – Buď tobě sláva strana 1
064 – Buď tobě sláva strana 2
065 – Přimlouváš se
066 – Lásko Boží, svatá, čistá
067 – Bůh nebesa opustil strana 1
067 – Bůh nebesa opustil strana 2
068 – Ježíš, tvá spravedlnost
069 – Pán se vrací
070 – Ó jak blízký je čas strana 1
070 – Ó jak blízký je čas strana 2
071 – Nikdo z nás hodinu nezná
072 – Jasná hvězda slávy
073 – Až se vrátí Ježíš strana 1
073 – Až se vrátí Ježíš strana 2
074 – Už dlouho, Pane
075 – Tváři v tvář
076 – Již noc se krátí
077 – Naději máme strana 1
077 – Naději máme strana 2
078 – V širém světě znamení
079 – Zvedněte polnice
080 – Anděl Páně strana 1
080 – Anděl Páně strana 2
081 – Kristus, jenž za hříšné trpěl
082 – Otevřte se, křídla bran
083 – Slyš, země, slavnou zvěst
084 – Ať jméno Ježíš zazní všem
085 – Slavte Ježíše strana 1
085 – Slavte Ježíše strana 2
086 – Přijď k nám, ó Duchu strana 1
086 – Přijď k nám, ó Duchu strana 2
087 – Přijď k nám již, Duchu pravdy
088 – Náš nebeský Otče
089 – Duchu svatý
090 – Duchu svatý, sestup k nám
091 – Od Beránkova trůnu
092 – Proud tvé lásky
093 – Slyš, Bože, prosbu
094 – Přijď, svatý Duchu, k nám
095 – Bůh slíbil své požehnání
096 – Duchu svatý, Rádce náš
097 – Přijď, Duchu svatý
098 – Duchem svatým veď nás
099 – Hledej v slově Božím
100 – Tvé slovo, Bože
101 – Dávej mi, Pane můj, chléb
102 – Ty Pán jsi můj
103 – Pohleď zpět na časy dávné
104 – Chceme Pánu díky vzdávat
105 – Mám Bibli svatou strana 1
105 – Mám Bibli svatou strana 2
106 – Slyšme slova spasení
107 – Pán Ježíš tě volá
108 – Náš Pán lék vždy má
109 – Důvěřuj vždy v Pána
110 – Pastýře slyšte hlas
111 – Proč znavený v žalu se trápíš strana 1
111 – Proč znavený v žalu se trápíš strana 2
112 – V náruči Ježíšově strana 1
112 – V náruči Ježíšově strana 2
113 – Ježíš je ten dobrý Pastýř
114 – Důvěřuj mi den co den
115 – Pojď ke Kristu
116 – Pán ti místo chystá
117 – Zda víš
118 – Listí jen máš
119 – Na tvoje pozvání
120 – Slyš, jak zve tě Ježíš
121 – Jdu k Tobě, Pane můj strana 1
121 – Jdu k Tobě, Pane můj strana 2
122 – Neznal jsem, Pane strana 1
122 – Neznal jsem, Pane strana 2
123 – Můj Pán mne volá
124 – Skálo spásy
125 – Má v tvém srdci místo Ježíš
126 – Jen pojďte všichni ke mně
127 – Domů jdu
128 – Mé nesl hříchy Ježíš
129 – Slyš, Otče, prosby hlas strana 1
129 – Slyš, Otče, prosby hlas strana 2
130 – Zda strážným svého bratra jsem strana 1
130 – Zda strážným svého bratra jsem strana 2
131 – Mne odzbroj, Pane můj
132 – Hlas Pána svého slyšel jsem
133 – Moudrost, Pane, dej mi svoji
134 – Více o Pánu chtěl bych znát
135 – Pomoz mi, Pane strana 1
135 – Pomoz mi, Pane strana 2
136 – Já k tobě, Pane, zřím
137 – Přijď, Jezu drahý
138 – Ó vezmi ruku moji
139 – Jak touží jelen
140 – Lásku svou já dávám tobě
141 – Jméno nad vše požehnané strana 1
141 – Jméno nad vše požehnané strana 2
142 – Na každý den, můj Pane
143 – Přítele jsem našel svého
144 – My na skále věků stavíme
145 – Můj Pán a já
146 – Já tebe mít chci, Pane
147 – Tam nad hvězdami
148 – Ty, Pane, sám mne proveď
149 – Ztiš srdce mé strana 1
149 – Ztiš srdce mé strana 2
150 – Pán v lásce své nás doprovází strana 1
150 – Pán v lásce své nás doprovází strana 2
151- Hvězda moje jasná strana 1
151- Hvězda moje jasná strana 2
152 – Když mír jako proud strana 1
152 – Když mír jako proud strana 2
153 – Jak toužím blíž ti být
154 – Přijmi, Pane, život můj
155 – Kéž žiješ ve mně, Pane
156 – S Ježíšem chci věrně
157 – Bože můj, chci tvým být stále
158 – Tvým chci být, Ježíši
159 – Jezu, drahý Jezu
160 – Vzdám se všeho pro Ježíše
161 – Pod křížem Krista
162 – V blízkosti Ježíše svého
163 – Chci být, Pane, dobrý křesťan
164 – V kříži tvém
165 – Tak bídný jsem
166 – Buď, Pane, mou láskou
167 – Své srdce ti dát strana 1
167 – Své srdce ti dát strana 2
168 – Svou sílu dej nám
169 – Chci žít strana 1
169 – Chci žít strana 2
170 – Můj Pán mne našel
171 – Pane, veď ná jen
172 – Ó jak mne blaží ta radostná zvěst strana 1
172 – Ó jak mne blaží ta radostná zvěst strana 2
173 – Oslavujme Krista Krále
174 – Můj Pane milý
175 – Jakou jistotu, jakou radost mám strana 1
175 – Jakou jistotu, jakou radost mám strana 2
176 – K tobě, Pane na výsosti
177 – Na Krista, Pána svého
178 – Ten, kdo přijal milost Boží
179 – Já zpívám rád o Pánu svém
180 – Blaze nám
181 – Jak zřídlo vody živé
182 – To jméno je Pán Ježíš
183 – Jistota vzácná strana 1
183 – Jistota vzácná strana 2
184 – Těším se na ten čas strana 1
184 – Těším se na ten čas strana 2
185 – Na vrch vzdálený zřím strana 1
185 – Na vrch vzdálený zřím strana 2
186 – Ježíši svému díky zpívám strana 1
186 – Ježíši svému díky zpívám strana 2
187 – Radost mi vrátila Golgota
188 – Proud vzácné vody života
189 – Mou spásou je Pán Ježíš strana 1
189 – Mou spásou je Pán Ježíš strana 2
190 – Já vím, že Spasitel můj žije strana
190 – Já vím, že Spasitel můj žije strana 2
191 – Kde je ten plamen nadšení
192 – Hlas poselství
193 – Kdo Kristův učedník chce být
194 – Bůh se v Kristu sklonil k nám
195 – Srdce k srdci spěšte spolu
196 – Pro Ježíše nikdy neváháme
197 – Když se bratr v smutku souží strana 1
197 – Když se bratr v smutku souží strana 2
198 – Vstaň, křesťane strana 1
198 – Vstaň, křesťane strana 2
199 – Až přijde Pán strana 1
199 – Až přijde Pán strana 2
200 – Dal jsi Pánu vše strana 1
200 – Dal jsi Pánu vše strana 2
201 – Pře tvář tvoji
202 – Zdá se ti, že kříž tě tíží
203 – Když kol tebe strana 1
203 – Když kol tebe strana 2
204 – Neboj se, a věř strana 1
204 – Neboj se, a věř strana 2
205 – Jak marná světská sláva
206 – Jen tvou cestou dál
207 – Když v bouři život se dme
208 – Slyš, jen slyš
209 – Co činí Bůh, vždy správné jest
210 – Krok za krokem
211 – Již veď nás, věčný Králi
212 – Pane můj, buď vůdcem mým
213 – Ty jsi moje radost
214 – Kdo chceš za Kristem jít
215 – Slož, co srdce tísní
216 – Má duše, nic se nelekej
217 – Smím tvůj vždy být strana 1
217 – Smím tvůj vždy být strana 2
218 – Kdo Boží vůli poznat touží strana 1
218 – Kdo Boží vůli poznat touží strana 2
219 – Někdo zná bol srdce tvého
220 – V tvou milost, dobrý Pane
221 – Jak zní mile jméno Ježíš
222 – Přijde jednou čas
223 – Spasiteli, Pane můj
224 – Zanech nářku, přestaň zoufat
225 – Blíž tobě, Bože můj
226 – Blíž tobě, blíže, Ježíši můj
227 – Pán je můj pastýř
228 – Pán Ježíš je mou spásou
229 – Vzmuž se, malé stádce strana 1
229 – Vzmuž se, malé stádce strana 2
230 – Bůh je můj věčný Pán
231 – Věř, poslouchej strana 1
231 – Věř, poslouchej strana 2
232 – Můj Bůh je síla moje
233 – Ježíši můj
234 – Bůh Syna dal strana 1
234 – Bůh Syna dal strana 2
235 – Svou záchranu v Ježíši mám strana 1
235 – Svou záchranu v Ježíši mám strana 2
236 – V kříži vírou zakotvují strana 1
236 – V kříži vírou zakotvují strana 2
237 – Pán je světlo mé strana 1
237 – Pán je světlo mé strana 2
238 – Bez obav lásce věřím strana 1
238 – Bez obav lásce věřím strana 2
239 – Vzhůru, bratři strana 1
239 – Vzhůru, bratři strana 2
240 – Jezu, jako pastýř voď nás strana 1
240 – Jezu, jako pastýř voď nás strana 2
241 – Jednou přijde světu čas
242 – V něžné lásce Nejvyššího
243 – Hrad přepevný
244 – Pán Vůdce můj
245 – Snažně běžím
246 – Kdo bude v stánku tvém
247 – S touhou v srdci hleďme k Pánu
248 – Nechci víc než tebe, Pane
249 – Můj Bůh žije
250 – Sione nádherný
251 – Já vím, komu jsem uvěřil
252 – Toužím k svému Pánu jít
253 – Svou lásku ti dávám
254 – Lásko věčná, čistá
255 – Zda se sejdem
256 – Spasiteli, Jezu drahý
257 – Vzhůru zraky zvedám strana 1
257 – Vzhůru zraky zvedám strana 2
258 – Jak bude nám strana 1
258 – Jak bude nám strana 2
259 – Na věky zřít tvou tvář strana 1
259 – Na věky zřít tvou tvář strana 2
260 – Rád bych šel domů strana 1
260 – Rád bych šel domů strana 2
261 – Krásnou vlast strana 1
261 – Krásnou vlast strana 2
262 – Veď mne stále
263 – Já znám překrásnou zem strana 1
263 – Já znám překrásnou zem strana 2
264 – Náš Pane, zůstaň s námi
265 – Tam, kde v Páně jménu
266 – Ty, Bože lásky
267 – Víra strana 1
267 – Víra strana 2
268 – Jak je vzácné, jak je milé strana 1
268 – Jak je vzácné, jak je milé strana 2
269 – Bože svatý
270 – Hleď na naše shromáždění
271 – Dnes vděčně chvalme Pána
272 – Otče v nebi
273 – Chci, Bože, vzdát ti chválu
274 – Haleluja, jitro krásné
275 – Naše srdce radost naplňuje
276 – Pán Sionu je vládce
277 – Žalm chvály strana 1
277 – Žalm chvály strana 2
278 – Žalm 84
279 – Nejmilejší Ježíši
280 – Králi věčný, žehnej nám
281 – Buď, mocný Bože, s námi
282 – Prosbu naši, Bože, slyš
283 – Pane, dej nám požehnání
284 – Kéž nás vede
285 – Soboto krásná strana 1
285 – Soboto krásná strana 2
286 – Den sobotní strana 1
286 – Den sobotní strana 2
287 – Jen pojď a pohleď vzhůru
288 – Svatá doba, Páně den
289 – Pokoj Boží, klid sobotní
290 – Můj Bože, má jsi chvála
291 – Tak vzácný je a milý
292 – Můj Bože, Otče na nebi
293 – Další týden vedl nás
294 – Na všech cestách
295 – Ten Páně den
296 – Chci Pánu Bohu dík vzdát
297 – Zas sobotní je Páně den strana 1
297 – Zas sobotní je Páně den strana 2
298 – Sobotní den dal nám Pán
299 – Mám v srdci plno radosti strana 1
299 – Mám v srdci plno radosti strana 2
300 – Náš Bože, Pane soboty
301 – Když se slunce sklání níž strana 1
301 – Když se slunce sklání níž strana 2
302 – Můj Otče v nebi
303 – Tvůj den se sklání
304 – Jak krásný je den sobotní
305 – Sobotní den, který dal Pán
306 – Den sobotního klidu
307 – Loučí se s námi Páně den
308 – Jak rychle míjí ta sobotní chvíle
309 – Veď mne, mocný Hospodine
310 – Jak je vzácné ono štěstí
311 – Buď požehnána hodina
312 – Tobě blíž chci stále býti
313 – Stvoř srdce čisté, Bože, mi
314 – Kéž víc tě miluji
315 – Náš Otče svatý
316 – Chci mít tě,Bože můj
317 – Pomoz mi, Pane, správně žít
318 – Jsi nezměrná, ty Boží lásko
319 – Tvé, Pane, svaté krve proud
320 – Můj Pane
321 – Jan Křtitel křtil
322 – Tak velmi Bůh svět miloval
323 – Já pro tebe jsem mřel
324 – Můj Pane, prolil jsi krev
325 – Kdo roven tobě, Ježíši strana 1
325 – Kdo roven tobě, Ježíši strana 2
326 – V tu noc, kdy Pán a Spasitel
327 – Pojď k Spasiteli
328 – Ó pojďte, chci vám říci strana 1
328 – Ó pojďte, chci vám říci strana 2
329 – Slyš, jak tě Pán Ježíš volá
330 – Posílám vás
331 – Mysli na ty davy lidí
332 – Žeň blíží se
333 – Hledej všechny mdlé a slabé
334 – Strážný, zatrub z plné síly
335 – Sejme záhy símě strana 1
335 – Sejme záhy símě strana 2
336 – Jak mnoho práce je kolem strana 1
336 – Jak mnoho práce je kolem strana 2
337 – My věrné dítky Kristovy
338 – Pane, dílo lásky tvé
339 – Vstaň, Páně žeň se blíží
340 – Dej, Bože, nám tu sílu svědků
341 – Pane, pošli žence strana 1
341 – Pane, pošli žence strana 2
342 – Světu zaznívá zvěst spásná strana 1
342 – Světu zaznívá zvěst spásná strana 2
343 – Tvá, Pane, Kriste, věc to jest strana 1
343 – Tvá, Pane, Kriste, věc to jest strana 2
344 – Den v službě mého Pána strana 1
344 – Den v službě mého Pána strana 2
345 – Mé spásy neste zvěst
346 – Dnes chvály zpěv zní
347 – Co máme dát ti, Bože
348 – Kdo dospělý je
349 – Bože, který stále dáváš
350 – Denní chvíle končí
351 – Když zvolna slunce zapadá strana 1
351 – Když zvolna slunce zapadá strana 2
352 – Pane lásky
353 – Buď, Bože, se mnou
354 – Jak tiše večer přichází
355 – Slunce spát když odchází
356 – Den odchází tiše
357 – Večerní když zvony znějí
358 – Již soumrak tiše vchází
359 – Když rychle noc se blíží
360 – Minula již temná noc
361 – Jitřní záře
362 – Ze sna se probuď svého
363 – Když se ráno probudíš
364 – Ó Bože, jí chci modlitbou
365 – Vítej nám zas, jitro krásné strana 1
365 – Vítej nám zas, jitro krásné strana 2
366 – Harfu svoji nech zazníti
367 – Začni všechno s Bohem svým
368 – Můj Pane, k sobě veď
369 – Šťastný je dům strana 1
369 – Šťastný je dům strana 2
370 – Otče dobrý, slyš hlas náš
371 – Náš Otče svatý
372 – Šťastný je dům, kde vládne Pán
373 – Náš Otče nebeský
374 – Pane náš
375 – Jak je šťastný život dětí
376 – Nechť nám srdce plní radost
377 – Má Pán Ježíš, má mne rád
378 – Pán Bůh se každému do srdce dívá
379 – Můj drahý Otec nebeský
380 – Pán Bůh je láska
381 – Ovečkou že Boží jsem
382 – Znáš snad počet hvězd
383 – Bože můj, ty mne jsi vedl
384 – Chceš v mládí svém být křesťnem
385 – Až se Pán náš vrátí
386 – Jak velkou radost cítím
387 – Ó pojďte s námi zpívat
388 – Sílu Spasitel dá ti strana 1
388 – Sílu Spasitel dá ti strana 2
389 – Jako ptáče
390 – Blaze tam, kde sliby svaté
391 – Dosud nám vždy pomáhal
392 – Bůh buď s vámi
393 – Nastal nový rok
394 – Rok starý mizí v dáli
395 – Až zmlkne píseň života
396 – Když slunce zář strana 1
396 – Když slunce zář strana 2
397 – Poslušně ztišit srdce své strana 1
397 – Poslušně ztišit srdce své strana 2
398 – Odpočívej strana 1
398 – Odpočívej strana 2
399 – Můj Pane, ty jak chceš
400 – Usnouti v Pánu 

 

 

Zpěvník Zpívejme Hospodinu do wordu přepsal
a zpěvník naskenoval Radovan Loder

Tento zpěvník vydala Církev adventistů s.d.

1 komentář u „Zpívejme Hospodinu

  1. Skvělý počin, jen nemohu stáhnout celý zpěvník a po jednotlivých písničkách se mi to nechce dělat. Tak co s tím?

    Michalec I.
    739345666

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


pět × = třicet

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>